Các Châu Lục Khác

Trạm bơm Wukair, QATAR
Trạm bơm Wukair, QATAR
Trạm bơm Wukair, QATAR
Trạm bơm Wukair, QATAR

Trạm bơm Wukair, QATAR

Diễn giải thêm về dự án của doanh nghiệp. Diễn giải thêm về dự án của doanh nghiệp. Diễn giải thêm về dự án của doanh nghiệp. Diễn giải thêm về dự án của doanh nghiệp. Diễn giải thêm về dự án của doanh nghiệp. Diễn giải thêm về dự án của doanh nghiệp

Thông tin dự án

  • Lĩnh vực: Cung cấp bơm
  • Địa điểm: QATAR
Dư án chi tiết